طراحی و استفاده از خط لوله شیر قفل

- Nov 24, 2017 -

شیر خط لوله کارخانه برق لوازم جانبی بسیار مهم در طول عمل است. آن مربوط به اهمیت بهره برداری ایمن است. برخی از سوپاپ به طور معمول باز هستند و برخی از سوپاپ به طور معمول بسته شده است. بنابراین، ایمنی شیر باید به منظور جلوگیری از misoperation در نظر گرفته می شود. بنابراین، نویسنده طراحی قفل شیر عمدتا مورد استفاده برای شیر به طور معمول باز و بسته به طور معمول و یا استفاده، برای اطمینان از اپراتورها و کارکنان غیر عملیاتی که برای جلوگیری از سوء استفاده از شیر.

محصولات مرتبط

  • قفل شکن
  • مدار قفل ساز صنعتی مدار
  • قفل شکن بر روی دستگاه
  • فشار دکمه تعویض پوشش
  • تعطیلی بارکد ذخیره سازی
  • جعبه بسته شدن قفل